Deklaracja dostępności

 

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://konsultacje.szczebrzeszyn.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-17

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niezgodności: Nie wszystkie publikowane wcześniej treści są dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-17
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretarz Miasta i Gminy, telefon: 846821095, e-mail: sekretarz@szczebrzeszyn.pl.

Telefony kontaktowe do koordynatorów do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

  • Beata Trochimiuk – 84 6821 187
  • Tomasz Ciurysek – koordynator do spraw dostępności architektonicznej – 84 6821 095 wewn. 331
  • Wojciech Kościk – koordynator do spraw dostępności cyfrowej – 84 6821 095 wewn. 335
  • Jolanta Tyszko – koordynator do spraw dostępności komunikacyjno – informatycznej – 84 6821 095 wewn. 335
  • Ewa Typiak – koordynator do spraw dostępności architektonicznej – 84 6821 095 wewn. 331
  • Zofia Wachowicz – koordynator do spraw dostępności architektonicznej – 84 6821 095 wewn. 321
  • Mateusz Gonera – koordynator do spraw dostępności architektonicznej – 84 6821 095 wewn. 327

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Burmistrz Szczebrzeszyna
Adres: Plac Tadeusza Kościuszki 1
22-460 Szczebrzeszyn
E-mail: um@szczebrzeszyn.pl
Telefon: 846821095
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek Urzędu Miejskiego położony jest przy Placu Tadeusza Kościuszki 1 w Szczebrzeszynie.
Do budynku prowadzą schody.
Budynek nie posiada windy.
Sekretariat oraz pokoje osób merytorycznie zajmujących się wykonywaniem zadań znajdują się na pierwszym piętrze.
Na parterze budynku znajduje się kasa i sala konferencyjna.
Dla osób na wózkach istnieje możliwość wjazdu do parteru budynku od strony bramy głównej. Wjazd jest oznakowany.
Osoba poruszająca się na wózku zgłasza potrzebę załatwienia sprawy w kasie Urzędu, po czym kompetentny urzędnik schodzi do interesanta.
Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z biurem Rady Miejskiej oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wejście /dla niepełnosprawnych/ od strony zachodniej budynku – parter.
Toalety publiczne znajdujące się w budynku od strony północnej nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla, nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku zainstalowano pętle indukcyjne w miejscach: kasa Urzędu, kasa Zakładu Gospodarki Komunalnej, sala konferencyjna, stanowisko ds. dowodów osobistych, sekretariat Urzędu.
Nie ma tłumacza polskiego języka migowego na miejscu, jest dostępny online.

Do góry