RODO

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną jest Burmistrz Szczebrzeszyna, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22 – 460 Szczebrzeszyn, tel. 846821095, email: um@szczebrzeszyn.pl.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@zeto.lublin.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej.

Cała treść klauzuli informacyjnej zawarta jest na stronie internetowej http://bip.szczebrzeszyn.pl/rodo,24_56

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie chronione. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera. Dziękujemy.

Do góry